sdhjerlochovice@seznam.cz

SDH Jerlochovice
Jerlochovice 99
Fulnek  74245

Plnění odborek - odznaky odbornosti nebo specializace:

 
Plní se postupně ,kde funkce je podmíněna splněním odbornosti nižššího stupně!!!
 
Ověření znalosti se provádí před komisí, kde musí uchazeč prokázat znalost odbornosti testem a ústní případně praktickou zkouškou.
 
1. Preventista
2. Kronikář
3. Strojník je nositelem odbornosti Preventista
4. Cvičitel je nositelem odbornosti Preventista a Strojník
5.Velitel je nositelem odbornosti Cvičitel
 
Další specializace jsou:

Zdravotník
Zachránce
Spojka
Prúzkumník
Radista
Táborník
Střelec
Kutil
Technik
Kuchař
 

PREVENTISTA - test k plnění odbornosti MH

 

 

1. Jak si budeš počínat uvidíš-li požár?

a) uteču

b) pokusím se ho uhasit, případně oznámím požár dospělé osobě, nebo přivolám sám hasiče

c) zavolám kamarády

 

2. Telefonní číslo hasičů je:

a) 155

b) 151

c) 150

 

3. Evropské číslo tísňového volání je:

a) 158

b) 112

c) 116

 

4. Může se vypalovat stará tráva ?

a) ano

b) je to zakázáno

c) jen na povolení obecního úřadu

 

5. Kde se v přírodě může rozdělávat oheň ?

a) jen na vyhrazených místech

b) kdekoliv

c) minimálně 50 m od lesa

 

6. Může se v lese kouřit ?

a) je to zakázáno

b) ano, může

c) pouze pokud s sebou máte popelník

 

7. Jak postupujeme při ohlášení požáru telefonem:

a) ohlásím jen kde a co hoří

b) ohlásím své jméno, co hoří, kde hoří a číslo telefonu z kterého volám, počkám u telefonu na zpětný dotaz

c) ohlásím kde hoří a třídu, do které chodím

 

8. Jak poznáme místo, kde lze ohlásit požár osobně ?

a) je na ní umístěn nápis „Ohlašovna požáru"

b) je na ní umístěna vlajka České republiky

c) je na ní umístěn prapor Sboru dobrovolných hasičů

 

9. Může být komínové těleso na střeše poškozené ?

a) ano

b) ne

c) jen pokud poškození nepřesahuje 50 % celého komínu

 

10. Může být v okolí komínu skladováno seno nebo jiné hořlavé látky ?

a) pouze pokud jsou vlhké

b) na půdě nemůžeme skladovat hořlavé látky

c) může, pokud je dodržena bezpečná vzdálenost od komínového tělesa min. 1 m

 

11. Kolik benzínu se může skladovat v garáži pro osobní vozidlo ?

a) max. 200 litrů

b) max. 40 litrů

c) nesmí se skladovat žádný benzín, pouze nafta

 

12. Kdo smí opravovat el. zařízení ?

a) instalatér

b) kdokoliv, kdo má k tomu nářadí

c) pouze odborná osoba

 

13. Ke vzniku požáru je potřeba:

a) hořlavá látka, zápalná teplota, okysličovadlo

b) dusík, hořlavá látka, zápalky

c) dřevo, papír a vzduch

 

14. Co nesmíme nechat v bytě zapnuté bez dozoru ?

a) ledničku

b) světlo

c) žehličku nebo sporák

 

15. Můžeme rozdělávat oheň s pomocí hořlavé kapaliny ?

a) ano

b) ne

c) jen za špatného počasí

 

16. Co rozumíme pod pojmem požární prevence:

a) evidenci úrazů při požáru

b) zásah hasičů při požáru

c) opatření ve smyslu PO směřující k zabránění vzniku požáru

 

17. Kdo může provádět svařovací práce ?

a) kdokoliv

b) kterýkoliv pracovník, pokud má zabezpečený dohled požární hlídky

c) pouze pracovník s platným osvědčením pro provádění těchto prací

 

18. Při opuštění domu v případě evakuace musíme :

a) uzavřít přívod vody a plynu

b) vzít s sebou také drahé přístroje (např. video, televizi)

c) vzít s sebou i krávy nebo koně, pokud je chováme

 

19. Jaké signály jsou vyhlašovány sirénou ?

a) chemický poplach, radiační poplach, povodně

b) povodně, požární poplach

c) všeobecná výstraha, požární poplach

 

20. Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat :

a) venku u domu

b) v plechové skříni

c) v místnosti s podlahou pod povrchem okolního terénu

 

21. Hlavním požárním nebezpečím v truhlářské dílně je:

a) svařování

b) usazování dřevitého prachu

c) vytápění teplým vzduchem

 

22. Základní normou, podle, které se řídí požární ochrana je:

a) vyhláška o požární prevenci

b) nařízení Hasičského záchranného sboru

c) zákon o požární ochraně

 

23. Povětrnostní podmínky

a) mají vliv na rozšíření požáru

b) nemají vliv na rozšíření požáru

 

24. Které látky jsou nejvíce nebezpečné z hlediska vzniku požáru ?

a) kapalné

b) pevné

c) plynné

 

25. Evakuační zavazadlo obsahuje:

a) magnetofon a pitnou vodu, spací pytel

b) obložené chlebíčky a pitnou vodu

c) základní trvanlivé potraviny a pitnou vodu, předměty denní potřeby, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, spací pytel nebo přikrývku

 

 

 

 

CVIČITEL - test k plnění odbornosti

 

 

1. Tento grafický znak značí:  

                         

a) proudnici B, C

b) hákový klíč                                                      

c) hadici v kotouči

 

2. Tento grafický znak značí:

     

a) ruční stříkačka (džberová stříkačka)

b) přetlakový ventil

c) sací koš

 

3. Tato topografická značka značí:

       

a) kostel

b) elektrárny

c) vodní mlýny

 

4. Kolik soutěžících musí minimálně nastoupit v disciplíně

 „Štafeta požárních dvojic" ?

a) 5

b) 9

c) 10

 

5. Kolik soutěžících může plnit disciplínu „ZPV":

a) 5 - jedna soutěžní hlídka

b) 10 - dvě soutěžní hlídky

c) libovolně dle rozhodnutí vedoucího

 

6. Kolik soutěžících plní disciplínu „Požární útok"?

a) 7

b) 9

c) 10

 

7. Kolik soutěžících plní disciplínu „Požární útok CTIF"?

a) min. 7

b) 9

c) 10

 

8. Jaké překážky se používají na disciplíně „Štafeta 4x60 m"?

a) kladina, bariéra s oknem, lehkoatletická překážka

b) kladina, lehkoatletická překážka

c) kladina, příčné břevno

  

9. Na třetí dráze disciplíny „Štafeta 4x60 m" plní soutěžící úkol:

a) přenesení PHP

b) přeskok přes lehkoatletickou překážku

c) spojení hadic

 

10. Kolik hadic „C" používá družstvo na disciplíně „PÚ CTIF" - při tvorbě vedení?

a) 2

b) 3

c) 4

 

11. Které nářadí nepatří do disciplíny „Požární útok" ?

a) přetlakový ventil

b) džberová stříkačka

c) hákový klíč

 

 

12. Na disciplíně „PÚ CTIF" jsou umístěny tyto překážky:

a) lávka, tunel, bariéra 70 cm, vodní příkop

b) lávka, tunel, bariéra s oknem, vodní příkop

c) kladina, tunel, příčné břevno, vodní příkop

 

13. Disciplína „Běh na 60 m" se:

a) započítává do celkového hodnocení družstev

b) započítává do celkového hodnocení družstev pouze pokud dosáhnou soutěžící z jednoho družstva pěti platných časů

c) nezapočítává do celkového hodnocení družstev

 

14. V disciplíně „Běh na 60 m" se soutěží v těchto kategoriích:

a) starší žáci, mladší žáci

b) chlapci, dívky

c) družstva starší a mladší žáci, jednotlivci mladší a starší žáci

 

15. Ve hře Plamen může soutěžit soutěžící mladší 15-ti let. Rozhodující

datum pro určení věku je:

a) datum začátku ročníku hry Plamen - 1.9.

b) začátek roku - 1.1.

c) den konání soutěže

 

16. Protest může rozhodčímu podat:

a) poškozený závodník

b) velitel družstva

c) vedoucí družstva

 

17. Na disciplíně „Požární útok CTIF" je:

a) povoleno mluvení

b) zakázáno mluvení

c) není určeno, zda soutěžící může mluvit nebo ne

 

18. Mimo disciplínu „ZPV" musí soutěžící při plnění všech disciplín

mít:

a) nasazenou přilbu

b) s sebou průkaz člena SH ČMS

c) nasazený opasek

 

19. V disciplíně „ZPV" plní soutěžní hlídka úkoly na:

a) pěti kontrolních stanovištích

b) šesti kontrolních stanovištích

c) sedmi kontrolních stanovištích

  

20. V disciplíně „ZPV" na kontrolním stanovišti „Topografie"

plní hlídka kategorie starších:

a) jeden úkol

b) dva úkoly

c) tři úkoly

 

21. V disciplíně „ZPV" na kontrolním stanovišti „Uzlování" neváže

hlídka uzel:

a) lodní

b) dračí smyčka

c) úvaz na proudnici

 

22. Při disciplíně „Požární útok CTIF" se na tvorbu vedení používají hadice „C"

dlouhé:

a) 15 m

b) 10 m

c) 5 m

 

23. V disciplíně „Štafeta 400 m CTIF" soutěží za družstvo:

a) dvě čtyřčlenné štafety

b) celkem 8 soutěžících

c) celkem 9 soutěžících

 

24. Kolik je v disciplíně „Štafeta 400 m CTIF" volných úseků

(bez překážek nebo materiálu):

a) dva

b) tři

c) čtyři

 

25. V disciplíně „Štafeta 400 m CTIF" musí soutěžící před startem  stát:

a) ve svém úseku dráhy

b) v rozběhovém území před svým úsekem

c) na libovolném místě dráhy vyznačeném pro štafetu

 

26. V disciplíně „Štafeta požárních dvojic" je na dráze umístěn tento materiál:

a) hydrantový nástavec, příčné břevno

b) přetlakový ventil, meta

c) hydrantový nástavec, meta

 

27. Mezi nástupové tvary nepatří:

a) řad

b) dvojřad

c) zástup

 

28. Družstvo se vyrovnává na povel:

a) „Nastoupit"

b) „Vyrovnat"

c) „Seřadit"

 

29. Pochodovým tvarem je:

a) dvojstup

b) trojřad

c) dvojřad

 

30. Zrušení tvaru provede družstvo na povel:

a) „Volno"

b) „Rozchod"

c) „Odchod"

 

 

STROJNÍK - test k plnění odbornosti MH

 

 

1. K čemu slouží hydrantový nádstavec?

a) pro odběr vody z nástěnného hydrantu

b) pro odběr vody z podzemního hydrantu

c) pro odběr vody z nadzemního hydrantu

 

2. Na čem je založeno hašení požárů?

a) na rychlosti příjezdu zásahové jednotky

b) na odstranění jedné ze tří podmínek hoření

c) na správném vybraní hasícího prostředku

 

3. Podle čeho volíme RHP?

a) podle druhu přítomných hořlavých látek

b) podle místa požáru

c) podle rozsahu a délky trvání požáru

 

4. Co je to?

Jednoduchý hasící prostředek, dřevěná tyč, na níž je připevněn pružně polštář z pytloviny.

a) houně

b) tlumice

c) lopata

 

5. Mezi jednoduché hasební prostředky patří:

a) hasící přístroj, tlumice, vědro, požární čerpadla

b) tlumice, vědro, písek, lopata, větev

c) RHP, automobilové stříkačky, tlumice

 

6. Podél hadice nebo hadicového vedení se chodí

a) vlevo

b) vpravo

c) libovolně

 

7. Jaký průměr má hadice „C"?

a) 76 mm

b) 52 mm

c) 62 mm

 

8. Světelné výstražné zařízení na požárních automobilech

a) má barvu modrou

b) má barvu červenou

c) má barvu modrou i červenou

 

9. Požární vozidla v ČR mají barvu

a) bílou s červenými doplňujícími prvky

b) bílou se zelenými pruhy

c) červenou s bílými doplňujícími prvky

 

10. Přenosné hasící přístroje máme

a) vodové, pěnotvorné, prachové, sněžné

b) na hašení vody, pěny, prášku, sněhu

c) vodní, pěnové, práškové, sněhové (CO2)

 

11. Co znamená zkratka PHP

a) postavený hasící přístroj

b) přenosný hasící přístroj

c) položený hasící přístroj

 

12. PHP CO2 - sněhovým můžeme hasit

a) elektrické zařízení pod napětím

b) piliny a prach

c) draslík a sodík

 

13. Při hašení PHP sněhovým musíme proudničku držet za rukojeť

a) protože hrozí omrznutí

b) protože je silnější než hadička a dobře se drží

c) protože přístroj lépe hasí

 

14. PHP pěnovým nelze hasit

a) hořlavé kapaliny

b) papír

c) elektrické zařízení pod napětím

 

15. Práškovým přístrojem se doporučuje hasit

a) v restauracích

b) ve stolárnách

c) v knihovnách

 

16. Účelem sacího koše je především

a) upravit množství vody nasávané do sacího řádu

b) zabránit tvoření vírů při sání

c) zabránit vstupu hrubých nečistot do přívodního vedení

 

17. Jaké druhy vedení známe

a) nasávací, béčkové, proudové

b) přívodní, dopravní, útočné

c) zadní, střední, přední

 

18. K jaké činnosti potřebujeme ejektor

a) k nasátí malého množství vody

b) k čerpání vody z hloubek větších než 7,5 m

c) k udržení hladiny v cisterně

 

19. Na principu jakého čerpadla pracuje ejektor nebo vývěva

a) odstředivého

b) zubového

c) proudového

 

20. Vývěva se používá

a) k nasátí vody z vodního zdroje do čerpadla

b) k pohánění vody do dopravního vedení

c) ke zvýšení tlaku

znak Jerlochovic 1.jpg
P6156914.JPG
P6156917.jpg
5.jpg
2.jpg
P6157017.jpg
P6157251.jpg
P6157277.jpg
P6086727.jpg
P6086781.jpg
P2165949.jpg
P2165954.jpg

Odkud pochází návštěvníci našich stránek?

Jerlochovice (73 | 40%)
Fulnek a okolí (35 | 19%)
Okres Nový Jičín (17 | 9%)
Česká republika (20 | 11%)
Evropa (3 | 1%)
Zbytek světa (9 | 5%)
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one